خوش شانسی

دوشنبه 26 دی‌ماه سال 1390

احساس می کنم دارم چکش می خورم و فرم می گیرم. به مرور اوضاع بهتر میشه و من مسلط تر خواهم شد.

نمیدونم، شاید روزی من هم یه نفر رو چکش کاری کنم.