خوش شانسی

دوشنبه 10 بهمن‌ماه سال 1390

عجب طعم گسی دارد دروغ هایت

به خورد گوش هایم که می رود تمام ذهنم را جمع می کند.