خوش شانسی

یکشنبه 1 مرداد‌ماه سال 1391

وای به روزی که بگندد نمک

همیشه وقتی می خواستم توی بحث ها تعادل و بالانس ایجاد کنم علی مطهری رو مثال می زدم و می گفتم این طرفی ها هم توان مدیریت منطقی در سطح بالا دارند.  

ولی حالا که انفجار تورم در قیمت اصلی ترین مایحتاج مردم مثل گوشت و مرغ و لبنیات متبلور شده و علی مطهری از سر موی دختر ها آویزون شده و در برابر جنایات اقتصادی مثل کبک سرش رو توی برف کرده، از این که حامی همچین موجودی بودم احساس حقارت می کنم. 

ضمناً جاداره بنویسم که من قویاً معتقد هستم که این تورم سیاه یک برنامه هدفمند از طرف حلقه های فساد و به منظور کسب درآمده.