خوش شانسی

دوشنبه 6 خرداد‌ماه سال 1392

چند روزیه که تصمیم گرفتم باز دست به قلم بشم، قلمم انگار خشکیده. هر چی استارت می زنم روشن نمی شه.