خوش شانسی

شنبه 8 بهمن‌ماه سال 1390

مرنجان دلم را که این مرغ وحشی

ز بامی که برخواست مشکل نشیند